KATALOGOVÁ NABÍDKA

Katalog dle profesí

Informace

Nákupní košík

Zobrazit košík
položek:
0 ks
cena:
0,00 Kč

Přihlásit  |  Registrace

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRO NÁKUP V INTERNETOVÉM OBCHODĚ www.FOMI.cz

I. Obecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky obsahují pravidla pro nákup v internetovém obchodě FOMI na adrese www.fomi.cz. Provozovatelem tohoto obchodu, jakož i dodavatelem zboží je Marcela Michalová, se sídlem Na Rozdílu 719/25, Praha 6, IČ: 41153260, DIČ: CZ5654060522, dále jen „prodávající“. Zákazníkem je fyzická nebo právnická osoba, která uzavře s prodávajícím kupní smlouvu o prodeji zboží z nabídky internetového obchodu. Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a prodávajícím.

II. Objednávání zboží

1. Závazná kupní smlouva, kterou se prodávající zavazuje dodat zákazníkovi pracovní oděvy (dále též „zboží“), objednané (určené) co do množství, druhu a jakosti objednávkou zákazníka vzniká okamžikem potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje převést na zákazníka vlastnické právo k objednanému zboží a zákazník se zavazuje objednané a prodávajícím podle objednávky dodané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

2. Objednávka může být zaslánaprostřednictvím systému internetového obchodu na adrese www.fomi.cz, poštou, e-mailem nebo telefonicky. Zákazník je povinen uvést v objednávce tyto údaje:

· svojí identifikaci, (tj. obchodní firmu či jméno a příjmení, sídlo či bydliště, IČO, DIČ, kontaktní telefon, e-mailovou adresu),

· kód objednávaného zboží podle katalogu zboží uvedeného v internetovém obchodě a jeho popis,

· množství objednávaného zboží,

· adresu místa dodání zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být dodáno na adresu sídla nebo bydliště zákazníka),

· termín dodání zboží (den, příp. hodina), dohodne-li se zákazník s prodávajícím odlišně od těchto všeobecných obchodních podmínek,

· jméno, příjmení osoby, oprávněné zákazníka zastupovat a její podpis a otisk razítka zákazníka, pokud je zákazník užívá,

· jméno a příjmení osoby oprávněné k převzetí dodávaného zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že k převzetí dodávaného zboží je oprávněn zákazník a osoby oprávněné jej zastupovat nebo jakákoli osoba nacházející se v místě určeném pro dodání zboží, která o sobě prohlásí, že je k převzetí zboží oprávněna)

3. Nebude-li objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou. Prodávající se v takovém případě pokusí kontaktovat zákazníka a vyzvat ho k odstranění nedostatků objednávky a jejímu případnému upřesnění nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících nebo doplňujících objednávku prodávajícímu se objednávka považuje za úplnou. Nepodaří-li se objednávku upřesnit nebo doplnit, prodávající si vyhrazuje právo takovou objednávku nepřijmout.

4. Zasláním objednávky vyslovuje zákazník souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

5. V případě, že objednávané zboží nemá prodávající na skladě, kontaktuje zákazníka a  nabídne dodánípožadovaného zboží v delším dodacím termínu nebo nabídne alternativního plnění.

6. Závazná kupní cena zboží je určována dle aktuálního ceníku prodávajícího zveřejněného na internetových stránkách internetového obchodu www.fomi.cz.

III. Splatnost kupní ceny a platební podmínky

1. Zákazník je povinen uhradit kupní cenu za zboží bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený na daňovém dokladu nebo zaplatit v hotovosti při předání zboží.

2. V případě bezhotovostního převodu se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného na daňovém dokladu.

3. Kupní cena za zboží je splatná do data termínu splatnosti uvedeném na daňovém dokladu, který prodávající zákazníkovi vystaví. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při předání zboží.

4. Prodávající si vyhrazuje právo vyžadovat po zákazníkovi, který má vůči prodávajícímu neuhrazené závazky po splatnosti nebo takové závazky opakovaně v minulosti měl, platbu v  hotovosti při předání zboží. Pokud zákazník tuto podmínku neakceptuje, vyhrazuje si prodávající právo dodat mu objednané zboží až poté, co veškeré své závazky vůči prodávajícímu uhradí.

5. Vlastnické právo ke zbožíjakož i nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka jeho předáním a převzetím.

IV. Podmínky dodání zboží

1. Prodávající dodá zboží  na dohodnutou adresu v pracovní dny od 8:30 do 17:00. Zboží bude doručeno smluvním dopravcem(ČP, PPL nebo kurýrní služba EPS) za cenu dopravy(poštovné a balné) ve výši dle aktuálního ceníku uvedeného na internetových stránkách obchodu. Dopravné nebude zákazníkovi účtováno, pokud se bude jednat o dodatečné vykrytí zákazníkovy objednávky nebo o její částečné plnění.

2. Převzetí zboží potvrdí zákazník (osoba oprávněná zboží převzít) na dodacím listu při převzetí zboží.

3. Spolu s dodaným zbožím prodávající vždy vystaví zákazníkovi fakturu, která bude součástí dodávky a kopie faktury bude zaslána na email,který zákazník vypsal do objednávky.

4. Zákazník je povinen prodávajícího neprodleně informovat o jakékoli změně místa dodání zboží nebo osoby oprávněné k  převzetí zboží nebo o chybách v údajích uvedených v objednávce či faktuře.Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou nesprávným nebo opožděným dodáním zboží, byla-li způsobena porušením povinnosti zákazníka podle tohoto ustanovení.

V. Odpovědnost za jakost a vady zboží

1. Prodávající je povinen dodat zákazníkovi objednané zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje objednávka. Prodávající je povinen dodávané zboží řádně zabalit a opatřit pro přepravu způsobem potřebným k ochraně dodávaného zboží. Prodávající odpovídá za vady, které má dodávané zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na dodávaném zboží na zákazníka.

2. Zákazník je povinen prohlédnout dodávané zboží bez zbytečného odkladu po té, kdy na něj přešlo nebezpečí škody na věci. Zjevné vady dodávaného zboží je povinen zákazník oznámit (dále též „reklamovat“) při jeho převzetí. Tato zásada se vztahuje i na vady objednaného zboží, které při převzetí zjištěny nebyly, ačkoliv měly být zákazníkem zjištěny při vynaložení odborné péče při prohlídce zboží provedené při převzetí zboží. Skryté vady dodávaného zboží je zákazník povinen reklamovat bez zbytečného odkladu po té, kdy vady mohl zjistit později při vynaložení odborné péče.

3. Prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé po přechodu nebezpečí škody na zboží, jestliže tyto vady byly způsobeny zákazníkem nebo vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí plnil svůj závazek.

4. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé nevhodným používáním nebo ošetřováním zboží (např. nedodržením ošetřovacích postupů, které jsou součástí každého výrobku ve formě symbolů na všitých etiketách, případně listu specifikace)

5. Prodávající nebude odpovídat za případné nesprávně dodané velikosti, zapříčiněné nesprávným měřením zákazníka a tím špatně zadanými mírami nebo velikostmi v objednávce.

6. Podmínkou pro kladné vyřízení reklamace, či záměny zboží je zboží vrácené neporušené a kompletní balení v originálním balení.

7. Na dodávané zboží je zákazníkovi poskytnuta záruční doba stanovená zákonem.

VI.Odstoupení od kupní smlouvy

1. Zákazník, který je spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku, má právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím komunikace na dálku ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,  smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

2. Zasláním objednávky zákazník – spotřebitel potvrzuje, že byl poučen o právu odstoupit od smlouvy. Odstoupí-li zákazník - spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel a to na vlastní náklady.

3. Prodávající vrátí zákazníkovi všechny peněžní prostředky bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí zákazníkovi - spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím zákazník - spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

4. Jestliže zákazník - spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající zákazníkovi - spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5. Odstoupí-li zákazník - spotřebitel od kupní smlouvy, neníprodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi - spotřebiteli dříve, než mu zákazník - spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6. Zákazník - spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.Úhradu takto vzniklých nákladů může prodávající po zákazníkovi - spotřebiteli vyžadovat.

7. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu nebo o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré vztahy mezi prodávajícím a zákazníkem, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

2. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů za účelem vedoucím ke splnění kupní smlouvy. Při zpracovávání osobních údajů zákazníka je prodávající povinen dbát, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech a dbát na ochranu před zneužitímosobních údajů zákazníka.

3. Zákazník má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva dle § 21 citovaného zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění.

4. Veškeré smluvní vztahy s mezinárodním prvkem se řídí platným právním řádem České republiky a pro řešení případných sporů jsou příslušné soudy České republiky.

5. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně změnit tyto všeobecné obchodní podmínky. Prodávající je v případě změny těchto podmínek podle věty první povinen o této skutečnosti bez odkladu informovat ty zákazníky, jichž se bezprostředně dotýká, a to na kontaktní e-mail uvedený zákazníkem. Zákazník má právo takové změny odmítnout a kupní smlouvu z tohoto důvodu vypovědět bez výpovědní doby.

6. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách www.fomi.cz, a to dne 1.6. 2015.